søndag den 28. juni 2020

Forårssæson 2020


                                         Steppehøg 2K han, Præsteeng 2. maj 2020. Foto: NJU

Indledning

Et køligt forår præget af meget sol og vestenvind. Vi skulle helt hen til 20. maj før vi før fik en rigtig sydøst- og østenvindsperiode.  

Fuglemæssigt blev det igen et virketligt flot år, og væsentligt bedre end forventet qua den meget vestenvind. Det ret monotone og solrige vejr i lange perioder betød, at trækket på mange måder forløb jævnt uden meget store trækdage, formentligt qua manglende ophobninger i baglandet.

Desuden usædvanligt mange arter med i alt 217 arter noteret, heraf de 209 arter ved Nordstrand Øst.

Dækning var god og nok den bedste dækning siden fuglestationsårene med samlet 92 dage med totaltælling. Herudover 33 dage med periodevise observationer/strø-obs. I træksæson fra ultimo januar til medio juni er der samlet tastet observationer i DOFbasen 117 dage; svarende til 80 % af alle dage i perioden.  Således blev - bortset fra nogle få østenvindsdage sidst i maj - alle dage med godt trækvejr dækket.


Vejr og fugle

Januar – primo marts var præget af meget vestenvind og nedbør, få solskinstimer og frostdøgn. Februar og primo marts var ofte ret blæsende (flere stormvejrsdage).

Den milde start betød Store Præstekraver – op til 16 R – ved Stavnshoved, meget vand på marker og enge i baglandet med mange Dobbeltbekkasiner og Enkeltbekkasiner og flere rastende gæs end tidligere år med Grågås, Bramgås, Blisgås (op til 51 R), Kortnæbbet Gås og Tundrasædgås. Og ikke mindst rekord-mange Lysbuget Knortegås i området, især registreret på morgentræk fra Stavnshoved til Batterivej med max. 26/1 461 Ø.

I denne periode også tidligt træk af især Grønsisken med > 10.000 T, imens træk og kulmination af øvrige februar – marts-arter var til normal tid, dog i løbet af februar tidligt træk af Rød Glente, Musvåge, Havørn og Vandrefalk.

Blæsevejrs-dage gav kun beskedent afkast med en Mallemuk og 145 Rider i perioden. Og igen i år beskedne tal for havænder, bortset fra Havlit med samlet forårstotal på 399 fugle (ny forårsrekord).

Flere gode observationer med overvintrende Gransanger, op til 5 R Havørne, Kongeørn (2K) i området fra medio februar til medio marts (dog 5/3 2 TF), Hvid Stork flere dage ultimo februar, Sortsvane R i Vandkæret, Sorthovedet måge, op til 200 Islandske ryler R ved Stavnshoved og tidlig ankomst af Sortstrubet Bynkefugl (6/3).

Vejret fra medio marts til og med medio maj var helt usædvanligt monoton med tørt og solrigt vejr, relativt køligt og næsten konstant vind fra vestlige retninger med kort nedbørsperiode i slutningen af april og først lidt varmere vejr fra sydvest efter 7. maj.

Trods fravær af østenvind blev trækket ganske fint for næsten alle arter. Og for rovfugle især et fint år for Rød Glente, Musvåge, Havørn og Kærhøge, imens Spurvehøge og Fiskeørne ikke kunne følge med sidste års ”østenvinds-totaler”.  

Også et fint duetræk med Ringdue 14/3 – 12/4 > 42.000 T; max. 23-25/3 17.670 T og Huldue 343 T, især primo – medio marts med 231 T. 

Også et flot år for Trane (289 T; næsthøjeste hidtil) med en meget stor dag 23/3 117 Ø (kl. 15.45: 101 + 16.22: 16). Også mange Traner over Grenå med 172 N (kl. 13.45  - 17.00 fordelt på 8 flokke). Det vurderes at kun et fåtal var gengangere mellem Gjerrild og Grenå.

Men trods millioner af Kvækerfinker i Jylland, blev finketrækket en skuffelse, men fuglene er formentlig i sol, blå himmel og medvind fra SV trukket højt uden for syns- og hørevidde. Flere dage blev høje finkeflokke tilfældigt opdaget i håndkikkert trækkende højt mod NØ.

Sidste år var et fint år for drosler, og også i år pæne tal for Ringdrossel 123, Sjagger 1993 og flere dage fint fald af Sangdrossel, samlet 394; max. 27/4 109 R.

Det blev en sæson med ny sæson- og/eller dags-max. for 26 arter. Især fine træktotaler for Sølvhejre 4, Skestork 4, Svaleklire 41, Mosehornugle 17, Silkehale 144, Sanglærke 2677, Hedelærke 59, Engpiber 12.067, Bjergvipstjert 141, Stenpikker 240, Misteldrossel 1695, Allike 16.140, Stillits 525 og Rørspurv 499, samt Stor Tornskade 7, Sortstrubet Bynkefugl 6 og Rødtoppet Fuglekonge 8, heraf 4 relativt stationære i løbet marts – maj.  Igen i år få Lille Korsnæb 356 og Gråsisken 297.

Fra 21. maj – medio juni endelig østenvind og varme, som straks gav Hvepsevåger (21-23/5: 126 T), Aftenfalk 4, Pirol 2, Biæder 2, Karmindompap 5, Rødstrubet Piber 1, Rosenstær 1 (2. fund fra Gjerrild), Gulirisk 3, fint træk af Gul vipstjert 2887, Grå Fluesnapper 102, Rødrygget Tornskade 29 og Kernebider 189.

Det nordgående fældningstræk af Canadagås blev noteret fra 22/5 – 7/6 i alt 611 (ny forårs-rekord) med kulmination primo juni ligesom sidste år.

Vi mangler igen at sætte de helt dyre arter i bogen ved Gjerrild. Årets muligvis mest spændende fugl, en falk sp., er stadig i ”undersøgelseskommission”, men må nok forblive sp.

Rovfugletrækket

Rovfugletrækket blev meget fint for især Rød Glente, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Musvåge, Tårnfalk, Dværgfalk og Vandrefalk med ny års-max for Havørn (45) og Rørhøg (195).

Der må sædvanligvis regnes med et vist antal gengangere for især Rød- og Sort Glente, Havørn, Musvåge og 2K Rørhøg i maj.

Det blev et meget stor Musvåge-år med 4428 (3. største år hidtil), og trækket strakte sig over lang periode fra primo marts til ultimo april uden de sædvanlige toppe medio-ultimo marts og igen medio april, og ingen dage > 500 fugle; max. 6/4 279 T/TF.

Rød Glente nåede ikke helt sidste års niveau, men alligevel et flot år med 374 fugle (næsthøjeste hidtil), med tydelig kulmination primo april med knap 100 T/TF; max. 8/4 min 44 TF og ny dags-max. for Gjerrild.

Også Havørn usædvanlig talrig; allerede med op til 5 R i januar og men især medio - ultimo marts mange fugle i området og 24/3 min. 9 T/TF (ny dags-max). Desuden ofte 1-2 imm. fugle TF gennem hele april og 1/5: 4 TF.  

Året blev især fint for Rørhøg med rekord-tidlig ankomst 14/3 og første kulmination primo april, men især mange fugle primo maj med ankomst af 2K fugle og ny dags-max.8/5 28 T. Også et meget flot år for Blå Kærhøg 118 T med kulmination ultimo april – primo maj; dags-max. 24/4: 17 T, samt rekord-sen fugl 14/6.

Også et udmærket år for Steppehøg med 5 fugle; også her rekord-tidlig ankomst for Gjerrild 9/4. Og et glædeligt gensyn med Hedehøg (ikke årlig) med 2 fugle; i øvrigt et meget flot år for denne i Østjylland med 10 fugle.   

Også et fint år for Tårnfalk (270) og Vandrefalk (44), for begge arter næsthøjeste hidtil ved Gjerrild. Tårnfalk med lille kulmination ultimo april, men usædvanligt mange fugle sidst på sæsonen, med knap 50 T ultimo maj – primo juni.

Igen i år Kongeørn rast og trækforsøg i længere periode; først spottet ved Brøndstrup 12/2 og set i Fornæs/Gjerrild området indtil 24/3, og formentligt samme fugl ved Ramten 30/3. Endda 2TF ved Gjerrild 5/3. En nordtrækkende fugle 10/4 over Grenå muligvis ny fugl (qua foto), men blev desværre aldrig genfundet ved Gjerrild.    

For øvrige rovfugle fine årstotaler (tæt på eller lidt over gennemsnit for seneste 8 års tællinger) for Sort Glente (11), Duehøg (4), Spurvehøg (1185), Fjeldvåge (23), Fiskeørn (56), Aftenfalk (4) og Dværgfalk (88). Hvepsevåge totalen varierer meget fra år til år og trods fint varmt trækvejr med Ø-SØ vind ultimo maj til primo juni blev årstotalen kun 217 fugle (+ to efternølere 28/6) og ligeså et lidt skuffende år igen for Lærkefalk (32). Lille Skrigeørn har været næsten årlig siden 2013 (dog ikke 2017), men kom ikke i bogen i år.

Første fund af Sortsvane ved Gjerrild i Vandkæret, 4. marts 2020. Foto: MST


Afrunding

Nye sæson- og dags-max for Skestork (4/3), Nilgås (14/7), Lysbuget Knortegås (488/461), Havørn (45/9), Rørhøg (195/28), Bjergvipstjert (141/24), Spætmejse (10/4) og Stillits (525/75).

Ny sæson-max. Rødstrubet Lom (1548), Toppet Lappedykker (136), Sortsvane (2 incl. første fund), Sølvhejre (4), Blisgås (357), Canadagås (611), Havlit (399), Toppet Skallesluger (2049), Strandskade (486), Alk (997), Sortstrubet Bynkefugl (6), Misteldrossel (1695), Rødtoppet Fuglekonge (8) og Allike (16.140).

Ny dags-max for Rød Glente (8/4: 44), Dobbeltbekkasin (27/3: 55), Enkeltbekkasin (27/3: 3), Tejst (25/2: 20).,

Udover ovenstående blev følgende fine arter observeret i foråret: Islom (3 fugle), Nordisk Lappedykker (4), Hvid Stork (5), Mandarinand (første fund), Klyde (11. fund), Temmincksryle (1), Storkjove (1), Sorthovedet Måge (5. fund), Dværgterne (2), Søkonge 3, Vandrikse (1), Natravn (1; første fund siden 1998), Turteldue (1), Isfugl 2, Sortspætte (4), Grønspætte (3), Vendehals (2), Blåhals (1; kun 2. fund af sydlig Blåhals), Skægmejse 7, Korttået Træløber 1, Hortulan (1), Lapværling (2) og Stor Korsnæb (6).

Tundrasædgås i Gjerrild Vandkæret 7. marts. Kun 5. fund fra Gjerrild. Foto: John Mortensen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar